Hoppa till sidans innehåll

Stadgar NNBF


Stadgar för Nedre Norra Bilsportförbundet.

(Normalstadgar för specialdistriktsförbund inom Svenska Bilsportförbundet)

Justerade vid årsmöte 2011-02-20 i Gävle.

 

 

Förkortningar:

 

RF       =    Sveriges Riksidrottsförbund

RS       =    Riksidrottsstyrelsen

RIN    =    Riksidrottsnämnden

DF       =    Distriksidrottsförbund

SF       =    Specialidrottsförbund

SBF    =    Svenska Bilsportförbundet

SDF    =    Specialidrottsdistriktsförbund (Svenska Bilsportförbundets distriktsförbund)

 

 

 

§ 1.         Uppgift / Ändamål

Nedre Norra Bilsportförbundet (SDF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets stadgar, såsom Svenska Bilsportförbundets regionala organ arbeta i enlighet detta förbunds ändamål.

 

§ 2.         Sammansättning

Nedre Norra Bilsportförbundet (NNBF) omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Bilsportförbundet (SBF), och har sin hemvist inom förbundets geografiska område och därmed även är medlemmar i NNBF.                                                                       

 

§ 3.         Verksamhetsområde

Nedre Norra Bilsportförbundets verksamhet utövas inom det verksamhetsområde som enligt Svenska Bilsportförbundets stadgar omfattar Gävleborgs och Dalarnas län samt Älvkarleby kommun i Uppsala län.                                                            

 

§ 4.         Stadgar

Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-möte och skall godkännas av SBF. För beslut om stadgeändringar krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

 

§ 5.         Beslutande organ

Nedre Norra Bilsportförbundets (SDF:s) beslutande organ är SDF-mötet, extra SDF-möte och SDF-styrelsen.

SDF-styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom SDF-styrelsens arbetsområde.

 

§ 6.         Verksamhets och räkenskapsår samt arbetsår

Nedre Norra Bilsportförbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

SDF-styrelsens arbetsår omfattar tiden från SDF-mötet t.o.m. påföljande ordinarie möte.

 

§ 7.         Sammansättning av styrelse m.m.

Nedre Norra Bilsportförbundet skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå. Bland styrelsens medlemmar ska minst en person från distriktets vartdera landskap (Dalarna, Gästrikland och Hälsingland) ingå.

 

§ 8.         Firmateckning

Nedre Norra Bilsportförbundet (SDF) firmatecknas av SDF styrelsen eller om den så beslutar, av två (2) styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

§ 9.         Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF eller SBF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SBF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

 

§ 10.       Tidpunkt och kallelse för SDF-möte

SDF-möte, som är SDF:s högsta beslutande organ, hållas årligen under februari månad på tid och plats som SDF-styrelsen bestämmer. Mötet får dock inte hållas på den dag när DF-möte pågår.

Kallelse till SDF-möte utfärdas av SDF-styrelsen genom kungörelse i SBF:s officiella kungörelseorgan samt genom brev till föreningarna senast 21 dagar före mötet. Föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelser översändes till föreningarna senast 7 dagar före mötet.

 

§ 11.       Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet

Förslag till ärenden att behandlas vid SDF-mötet skall vara SDF-styrelsen tillhanda senast den 15 januari, utom såvitt avser förslag från SBF:s styrelse. När förslag avser ändringar av SBF:s stadgar, skall sådant förslag vara SBF tillhanda senast den 10 januari och samtliga SDF-styrelser tillhanda senast den 15 januari.

 

Rätt att inge förslag tillkommer SBF:s styrelse, SDF röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insändes genom vederbörandes förening med dess utlåtande.

 

§ 12.       SDF-möte sammansättning och beslutförhet

SDF-möte består av ombud för föreningar inom distriktet. Varje förening får utse högst två (2) ombud, vilka skall vara röstberättigade medlemmar i föreningen. Ombud får representera endast en förening och får inte vara ledamot av SDF-styrelsen.

 

SDF-möte är beslutmässigt med det antal ombud, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut. Kostnaderna för ombudens deltagande i SDF-mötet bestrids av föreningarna.

 

§ 13.       Yttrande och förslagsrätt vid SDF-möte

Yttrande- och förslagsrätt vid SDF-möte har - förutom ombuden - ledamot av SDF-styrelsen. DF:s och SDF:s revisorer, samt motionär i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer även RF:s, SBF:s och DF:s representanter.

 

§ 14.       Rösträtt vid SDF-möte

Rösträtten vid SDF-möte bestäms genom röstlängd som har upprättats av SBF:s styrelse att gälla för tiden den

1 december – 30 november och skall före den 15 januari överlämnas till SDF:en.

 

Röstlängden upptar det antal föreningar, som senast den 30 september fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SBF. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhålles.

 

I röstlängden upptagen förening skall för att vara röstberättigad jämväl ha fullgjort de skyldigheter mot SDF, som bestämts av SDF-mötet. Härav betingad justering av röstlängden utföres av SDF-styrelsen.

 

Varje röstberättigad förening äger en röst för varje påbörjat 100-tal medlemmar. En förenings röstetal får dock ej överstiga 1/5-del av det vid uppropet totala röstetalet.

 

Om en förening deltager i mötet med två (2) ombud och förfogar över endast en (1) röst, utövas rösträtten av det ena ombudet. Förfogar föreningen över fler än en (1) röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden.

 

Förening skall inge fullmakt för sina ombud.

 

I fullmakten skall ombudens rätt att utöva föreningens rösträtt anges.

 

§ 15.       Ärenden vid SDF-mötet

Vid SDF-mötet skall följande ärenden förekomma:

 

1.       Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.

2.       Fastställande av föredragningslista för mötet.

3.       Frågan om mötets behöriga utlysande.

4.       Val av ordförande för mötet.

5.       Val av sekreterare för mötet.

6.       Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet.

7.       Behandling av SDF-styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för sistflutet verksamhetsår.

8.       Revisorernas berättelse för samma tid.

9.       Fråga om ansvarsfrihet för SDF-styrelsen.

10.    Behandling av förslag enligt § 11 samt övriga av SDF-styrelsen till mötet hänskjutna ärenden, varvid dock iakttas att fråga inte får avgöras om den inte finns med på föredragningslistan.

11.    Beslut om inträdes och medlemsavgift till SDF. Beträffande medlemsavgift så avseravgiften året efter det år då beslutet tas.

12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.

13. Fastställande av arbetsplan för innevarande arbetsår.

14. Val av ordförande i SDF tillika ordförande i SDF-styrelsen för en tid av ett (1) år.

15. Val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år.

16. Val av två (2) revisor och en (1) revisorsuppleant för en tid av ett (1) år.

17. Val av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år 18.       

18. Beslut om val av ombud till SBF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.

19. Beslut om val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.

20. Meddelande av tid och plats för SBF:s förbundsmöte.

21. Meddelande om datum för nästa ordinarie SDF-möte

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för SDF:et eller dess föreningar får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till SDF-mötet.

 

 

§ 16.       Valbarhet vid SDF-möte

Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i en till SBF ansluten förening.

Arbetstagare hos SDF:et eller hos SBF får inte väljas till ledamot av SDF-styrelsen eller valberedningen.

Ledamot av SDF-styrelsen och tjänstemän inom RF:s organisationer är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant.

 

§ 17.       Extra SDF-möte

Extra SDF-möte kan sammankallas, när SBF:s styrelse eller SDF-styrelsen så anser erforderligt eller då minst 2/3-dalar av SDF:ets röstberättigade föreningar skriftligen hemställer härom. Sådant möte får dock ej hållas på dagen när DF-möte eller förbundsmöte äger rum.

 

Vid extra möte får endast i föreningslistan upptagna ärenden avgöras.

 

Kallelse till extra SDF-möte jämte föredragningslista översändes till föreningarna senast 7 dagar före SDF-mötet.

 

§ 18.       Ikraftträdande av beslut på SDF-möte

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

 

§ 19.       Valberedning

Valberedningen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av SDF-mötet.

 

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande.

 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

Det åligger valberedningen att till SDF-mötet avgiva förslag till de val som skall verkställas av mötet.

 

Valberedningen skall senast två månader före SDF-mötet skriftligen tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötet, om de är beredda att kandidera för den kommande mandatperioden.

 

Senast sex (6) veckor före SDF-mötet skall valberedningen meddela SDF-styrelsen och samtliga röstberättigade föreningar vilka av de tillfrågade som avböjt kandidaturen.

 

Valberedningen förbereder, till SDF-styrelsens konstituerande möte, val av övriga poster som SDF-styrelsen skall tillsätta.

 

Röstberättigade föreningar inom SDF:et äger rätt att till valberedningen avgiva förslag till ledamöter i SDF-styrelsen och sådant förslag avgives till valberedningen senast tre (3) veckor före SDF-mötet.

 

Valberedningens förslag, beträffande de val som skall förekomma, föreläggas i samband med utsändningen av föredragningslista och övriga möteshandlingar, senast 7 dagar före mötet.

 

§ 20.       Revisor och revision

SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.

 

SDF-mötet utser ......... (minst en) revisor och en revisorsuppleant.

 

Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorn/revisorerna senast 21 dagar före SDF-mötet och skall, efter verkställd revision, med revisorns/revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

§21.        DF-styrelsens sammansättning

SDF-styrelsen som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordförande och sex (6) övriga ledamöter valda av SDF-mötet. Ordförande väljes för ett (1) år och övriga ledamöter för två (2) år, varvid halva antalet väljes varje år.

 

Styrelsen äger inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen äger tillsätta särskilda erforderliga organ.

 

SDF-styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen, sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.

 

Om SDF omfattar två eller flera DF:s hela områden, skall en kontaktperson med varje DF utses.

 

Kontaktpersonen utses av SDF-styrelsen och skall vara ordinarie eller adjungerad ledamot i SDF-styrelsen.

 

Kontaktperson är SDF:s ombud vid ifrågavarande DF:s årsmöte.

 

Kontaktperson har till uppgift att svara för kontakten med DF i fråga som berör bilsporten inom distriktet och medverka till bilsportens spridning inom distriktet.

 

SDF-mötet får utse Hedersordförande eller Hedersledamot i SDF-styrelsen och sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.

 

 

 

§ 22.       SDF-styrelsens åligganden

SDF-styrelsen är SDF:s beslutande organ när SDF-mötet inte är samlat.

Det åligger SDF-styrelsen att:

 

1.        Verkställa SDF-mötets beslut.

2.        Hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa.

3.        Handha bilsporten inom distriktet enligt gällande stadgar och bestämmelser, verka för bilsportens utveckling samt i övrigt tillvarata bilsportens intressen.

4.        Föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s och SBF:s bestämmelser samt godkänna DM-rekord.

5.        Handha och ansvara för SDF:s medel.

6.        Bereda ärenden som skall föreläggas SDF-möte.

7.        Förlägga SDF-mötet förslag till SDF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan.

8.        Avge stadgenliga rapporter samt tillhandahålla RS, RIN, SBF:s styrelse och DF-styrelsen med upplysningar och yttranden.

9.        Utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i 14 och 15 Kap RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i kapitel 5 § 3 SBF:s stadgar.

10.     Bestämma om organisation av tjänster vid SDF:s kansli i förekommande fall anställa SDF:s arbetstagare.

11.      Föra protokoll och sörja för förbundets bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

12.    I samråd med SDF:s föreningar planera och genomföra utbildningar av förare och funktionärer.

13.    Års- och revisionsberättelser samt uppgift om av distriktsårsmötet valda ombud till SBF:s förbundsmöte skall vara SBF tillhanda senast den 1 mars.

 

§ 23.       SDF-styrelsens kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

För beslut krävs minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt.

 

Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

 

Sådant beslut skall anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.

 

§ 24.       SDF-styrelsen överlåtande av beslutsärenden

SDF-styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsats för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.

 

Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt sätt. Rapportering bör ske rutinmässigt och företrädesvis i sa samband med styrelsens sammanträden

Uppdaterad: 11 NOV 2014 12:29
Skribent: Mysak Blomqvist

Samarbetspartners:

sisu_IdrottsutbildarnaPostadress:
Nedre Norra Bilsportförbundet
Andersson, Rattvägen 12
771 42 Ludvika

Kontakt:
Tel: 0240-178 43
E-post: This is a mailto link

Se all info