Funktionärspolicy

Nedre norra bilsportsförbundet

Denna policy gäller för alla som i egenskap av funktionär, representerar eller företräder
Nedre Norra Bilsportförbundet. Styrelsemedlem, sportgrensansvarig, domare, tekniska kontrollant, etc.
samt annan funktionär vid exempelvis tävlingar eller andra uppdrag, skall alltid föregå med gott exempel.

Sociala medier är i dag en samlingsplats för våra medlemmar (klubbarna) och alla våra klubbars
medlemmar där vi utbyter tips och idéer, delar med oss av kunskaper och ger varandra feedback.
Här pratar vi inte illa om varandra utan respekterar varandra.

Vi måste tänka på Fair Race-policyn och policyn för hur man agerar på sociala medier.

Man skall alltid tänka på att vårda det som vår organisation står för.

FÖRE – UNDER samt EFTER tävlingar.

Tänk på att inte agera på sociala medier om du är på ett tävlingsarrangemang som åskådare.
Det finns andra kanaler som kan användas av de tävlande som har rätten att uttala sig över händelser
som inträffat vid tävlingar, här skall inte åskådare agera.

Syftet med vår verksamhet är att vi ska ha roligt och trevligt tillsammans.
Vår inställning skall alltid vara att hjälpa, inte stjälpa.


Åligganden:

 • All personal som har ett uppdrag av NNBF, skall bära NNBF:s ID-legitimation,
  för att visa vem man är och vilken funktion man har, när man är i ”tjänst”.
 • Vara väl förtrogen med sitt uppdrag och känna till de regler som gäller.
 • Vartannat år genomgå en utbildning för sitt uppdrag.
  Exempelvis domare/tekniska kontrollanter skall genomgå en domarutbildning (juridik m.m.).
 • Vid kontakter med tävlande, funktionärer, publik och media, ska dessa bemötas med vänlighet och respekt.
 • I händelse av tvister, uppträda på ett korrekt sätt, som inte kan uppfattas som
  kränkande eller nedvärderande för den enskilde.
 • Vid exempelvis bestraffningsärenden verka för att största möjliga rättvisa skipas.
 • Det finns inget förtjänstfullt i att bestraffa tävlande eller funktionär,
  om omständigheterna medger t.ex. en muntlig tillrättavisning.
 • SBF:s gemensamma regler § 8 doping, alkohol och läkemedel skall följas.
 • Syftet med vår verksamhet är att observera och stötta arrangörer och aktiva
  samt bevaka att alla regelverk som är aktuella, efterlevs på ett tillfredsställande sätt.
 • Alla skall följa SBF:s policy om ”Värderingar, Etik och Moral”, det är 0-tolerans som gäller.
 • Påtala för de som inte följer vår policy, vad som gäller och var stolta över att vi har en hög etik och moral inom förbundet.

Den som inte följer denna policy, kan av styrelsen fråntagas sitt uppdrag. Alla uppdrag är av typen ”hedersuppdrag”.

Denna policy beslutades och antogs vid styrelsemöte den 10 december 2017.

Nedre Norra Bilsportförbundet
Gävle 2017-12-10

Styrelsen

Sidan uppdaterades den 14 december 2022