Huvudpartners till Svensk Bilsport

Återstartsstöd Förening 2022/2023

Alla föreningar anslutna till Svensk Bilsport har möjlighet att söka bidrag via Riksidrottsförbundets Återstartsstöd. Stödet är till för aktiviteter som ska locka barn, ungdomar, vuxna och äldre tillbaka till den nivå och omfattning av verksamheten som var innan pandemin.

Svensk Bilsport har, via Riksidrottsförbundet, tilldelats medel att fördela till våra drygt 400 bilsportföreningar, genom Återstartsstöd omgång 3.

Målen med Återstartstödet omgång 3 är att skapa förutsättningar för

 • …en inkluderande bilsport
 • …hållbara föreningar
 • …ett stärkt ledarskap
 • …en framgångsrik bilsport

Stödet syftar även fortsatt till att stimulera föreningarnas verksamhet efter coronapandemin, vilket innebär att stödet ska användas för att skapa förutsättningar för föreningen att behålla och rekrytera medlemmar.

Stödet är framåtriktat med fokus på att rekrytera och behålla medlemmar, det vill säga att stödet inte ska kompensera föreningar för uteblivna intäkter och/eller merkostnader för perioden som varit.

Stödet är tillgängligt och öppet för ansökningar fram till och med 8/10 2023.

Återstartsaktiviteter som föreningar kan genomföra

Det återstartsstöd som föreningarna söker ska användas till riktade aktiviteter för att återgå till minst samma nivå och omfattning som innan pandemin.
Aktiviteten kan inkludera barn, ungdomar, vuxna, äldre och paraidrottare i alla funktioner och på alla nivåer, dvs även ledare, tränare, funktionärer, styrelseledamöter, m.fl.

Vi ser gärna att satsningen/aktiviteten tar avstamp i och relaterar till Svensk Bilsports Strategi 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., idrottens värdegrundsdokument Idrotten vill Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller idrottens övergripande mål i Riksidrottsförbundets Strategi 2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla aktiviteter som inkluderar barn och ungdomar (0–19 år) måste ta hänsyn till RFs Riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom ramarna för omgång tre finns möjlighet att söka stöd inom följande områden

Utbildning – upp till 10 000 kronor

Vi beviljar stöd för

 • Deltagaravgifter för utbildningar inom SBF eller RF/SISU
 • Arvode till föreläsare
 • Arrangera licenskurser


Vi beviljar INTE stöd för

 • Resekostnader till/från utbildning
 • Kost och logi i samband med utbildning (om det inte ingår i deltagaravgiften)


Tävling – upp till 10 000 kronor

Vi beviljar stöd för

 • Tillståndsavgifter
 • Banlicens
 • Utrustning för tidtagning
 • Säkerhet (bl.a. sjukvårdspersonal, fordon mm)

Vi beviljar INTE stöd för

 • Återställning/underhåll av bana
 • Uppdragsersättning till funktionärer/ledare
 • Inköp av priser


Rekrytering – upp till 10 000 kronor

Vi beviljar stöd för

 • Arrangera licenskurser
 • Prova-på aktiviteter
 • Prova-på licenser

Vi beviljar INTE stöd för

 • Uppdragsersättning till funktionärer/ledare
 • Hyra/inköp av fordon


Föreningsutveckling – upp till 10 000 kronor

Vi beviljar stöd för

 • Styrelseutveckling (ex. utbildning, framtagning eller översyn av föreningens värdegrund, vision och strategier)
 • Medlemsdagar – (ex. lokal, förtäring om max 80kr/person, föreläsare, lokal/intern utbildning)

Vi beviljar INTE stöd för

 • Hyra av bana/anläggning
 • Uppdragsersättning till ledare

 

Material – upp till 10 000 kronor

Vi beviljar stöd för

 • Inköp av personlig utrustning för utlåning/uthyrning av IF
 • 1 fordon för IF att låna/hyra ut vid prova-på/nyrekrytering (OBS! ej underhåll av dessa!)
 • Utrustning för tidtagning

Vi beviljar INTE stöd för

 • Återställning/underhåll av bana
 • Personlig utrustning till enskilda individer


Förutsättningar för beviljade medel

För att föreningen ska kunna få sin ansökan beviljad krävs följande

 • Föreningens är medlem inom Svenska Bilsportförbundet.
 • Föreningens tidigare ansökningar är återrapporterade och godkända samt att eventuella tidigare medel där föreningen blivit återbetalningsskyldiga är återbetalda.
 • Föreningen har bara en aktiv ansökan igång - vi beviljar endast medel för en satsning i taget.
 • Föreningen bedriver redan barn- och ungdomsverksamhet (eller har för avsikt med satsningen att starta upp sådan).
 • Satsningen planeras, söks och utförs under kalenderåret 2022–2023.
 • Medel för satsningen måste sökas innan den utförs. Alltså, pengar kan inte beviljas för redan genomförda projekt och satsningar.
 • Satsningen och föreningen följer Svensk Bilsports och Svensk Idrotts värdegrund, policys samt Riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott.


Innan ni skickar in ansökan

Varje förening måste inkomma med en kortfattad återstartsansökan som ska godkännas av Svenska Bilsportförbundet (SBF) innan utbetalning sker.
Fundera en stund över vad det är ni vill göra, hur det ska hjälpa er nå syftet och målen med stödet, Tänk igenom vad ni har för egna mål med satsningen och vilken effekt ni vill ni se.
Var nog med datum för satsningen, vi beviljar endast stöd för en ansökan/satsning åt gången. En ansökan gäller för en aktivitet/satsning.

Tveka inte att höra av er till oss om ni vill bolla idéer och projekt innan ni skickar in en ansökan.

Så ansöker ni

Ansökan sker via föreningens Idrottsmedelsapplikation i IdrottOnline, på samma sätt som vid övriga projektansökningar, och tidigare Idrottslyftet. Ansökan kan skickas in av de som har rollen ordförande, kassör eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Här finns en manual som förklarar hur ni skapar och skicka in en ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan ansökan godkänns av SBF, säkerställs att intentionerna med stödet efterlevs och att det finns rimliga möjligheter att genomföra aktiviteten och följa upp stödet.

Handläggningstiden för en ansökan är upp till 14 dagar, var därför ute i god tid för er satsning. Var uppmärksam på att ansökan kan hanteras med förbehåll och/eller behöva kompletteras. Ta gärna höjd för detta i er tidsplanering.

Återrapportering av projekt

När er satsning är genomförd ska en återrapport skickas in till förbundet. Detta är ett obligatoriskt steg.
Om återrapporten inte inkommer i tid riskerar klubben att bli återbetalningsskyldiga på delar av, eller hela det beviljade beloppet.

Rapporten ska återge hur projektet gick och om förväntningarna uppfylldes.
Rapporten ska kompletteras med en detaljerad ekonomisk redovisning för projektet och hur bidragspengarna användes, kvitton bifogas gärna som PDF-filer.

Återrapporten skickas in via IdrottOnline. Gör gärna detta så snart som möjligt efter att er satsning är slut

Sidan uppdaterades den 08 maj 2023