Huvudpartners till Svensk Bilsport

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Syftet med Projektstöd IF Barn och Ungdom, är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Inom ramarna för Projektstöd IF Barn- och Ungdomsidrott finns det två sökbara områden för 2022–2023.

Dessa är
- Skapa trygga och hållbara idrottsmiljöer
- Inkludera underrepresenterade grupper

Målgruppen för alla satsningar inom stödet är barn och ungdomar 7–25 år samt organisations- och aktivitetsledare med roll att utveckla verksamhet för målgruppen.

Stödet är tillgängligt och öppet för ansökningar fram till och med 8/10 2023.

Skapa trygga och hållbara idrottsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att föreningar såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga idrottsliga resultat.

Er förening kan söka stöd utifrån följande paketlösningar:
Vi beviljar stöd för

 • Föreningsutveckling - upp till 5000 kr
  Föreningen ska ta fram en handlingsplan för hantering av ärenden kopplat till trygg idrott
  Återrapportering sker i form av framtagen handlingsplan
 • Föreningsutveckling - upp till 5000 kr
  Implementera riktlinjer för barn och ungdomsidrott
  Återrapportering sker genom beskrivning av implementeringsprocessen
 • Föreningsutveckling - upp till 5000 kr
  Undersökning bland föreningens unga (7–25) hur de ser på trygg idrott/upplever föreningen
  Återrapportering sker genom beskrivning av undersökningen samt resultatet.
 • Utbildning – upp till 10 000 kr
  Deltagaravgifter för utbildningar inom SBF/SISU eller arvode till föreläsare
  Ex. på utbildningar – jämställdhet och normer, SBF funktionär, SBF Säkerhet, SBF Miljö, värdegrund, strategiskt styrelsearbete, tränare, trygg idrott, barn- och ungdomsidrott
  Återrapportering sker genom uppvisande av deltagarintyg

Vi beviljar INTE stöd för

 • Inköp av material till befintlig/ordinarie verksamhet
 • Kostnader för renovering/underhåll av anläggning (se RF:s Anläggningsstöd)


Inkludera underrepresenterade grupper*

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en idrott för alla, oavsett förutsättningar. Vägen dit går genom att föreningar bland annat breddar och behåller sin medlemsgrupp samt fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga idrottsliga resultat. Inom idrotten behöver vi bli bättre på att nå de som idag inte hittar till oss.

Er förening kan söka stöd utifrån följande paketlösningar:
Vi beviljar stöd för

 • Föreningsutveckling - upp till 5 000 kr
  Kartläggning av föreningens struktur, statisk och kultur
  Återrapportering sker genom beskrivning av undersökningen samt resultatet.
 • Aktiviteter riktade mot unga funktionärer/utövare (upp till 25 år) - upp till 10 000 kr
  Gäller för både nya och befintliga
  Återrapportering sker geom beskrivning av aktivitet, antal nya/befintliga deltagare samt antal nya medlemmar och licenser.
 • Aktiviteter riktade mot kvinnliga funktionärer/utövare (upp till 25 år) - upp till 10 000 kr
  Gäller för både nya och befintliga
  Återrapportering sker geom beskrivning av aktivitet, antal nya/befintliga deltagare samt antal nya medlemmar och licenser.
 • Utbildning, deltagaravgifter för utbildningar inom SBF/SISU eller arvode till föreläsare - upp till 10 000 kr
  Ex. på utbildningar – jämställdhet och normer, värdegrund, trygg idrott, barn- och ungdomsidrott
  Återrapportering sker genom uppvisande av deltagarintyg

Vi beviljar INTE stöd för

 • Inköp av material till befintlig/ordinarie verksamhet
 • Kostnader för återställande av bana/anläggning
 • Individuella kostnader så som resor, logi, medlem-/träningsavgifter till föreningen
 • Löpande lokalkostnader för befintlig lokal
 • Resekostnader till/från utbildning
 • Kost och logi i samband med utbildning (om dessa inte ingår i deltagaravgiften)

*Underrepresenterade grupper = unga 7–25 år samt kvinnliga deltagare


Förutsättningar för beviljade medel

För att föreningen ska kunna få sin ansökan beviljad krävs följande

 • Föreningens är medlem inom Svenska Bilsportförbundet.
 • Föreningens tidigare ansökningar är återrapporterade och godkända samt att eventuella tidigare medel där föreningen blivit återbetalningsskyldiga är återbetalda.
 • Föreningen har bara en aktiv ansökan igång - vi beviljar endast medel för en satsning i taget.
 • Föreningen bedriver redan barn- och ungdomsverksamhet (eller har för avsikt med satsningen att starta upp sådan).
 • Satsningen planeras, söks och utförs under kalenderåret 2022–2023.
 • Medel för satsningen måste sökas innan den utförs. Alltså, pengar kan inte beviljas för redan genomförda projekt och satsningar.
 • Satsningen och föreningen följer Svensk Bilsports och Svensk Idrotts värdegrund, policys samt Riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott.


Innan ni skickar in ansökan

Tänk på att satsningen ska föra er verksamhet framåt, inte låta den fortsätta som den är. Fundera en stund över vad det är ni faktiskt ska göra, vad ni hoppas på för mål och vilken effekt ni vill ha ut av satsningen. Var nog med datum för satsningen, vi beviljar endast stöd för en ansökan/satsning åt gången.
Tveka inte att höra av er till oss om ni vill bolla idéer och projekt innan ni skickar in en ansökan.
En ansökan gäller för en aktivitet/satsning.

Så ansöker ni

Ansökan görs i applikationen Idrottsmedel via er förenings IdrottOnline-sida. Här finns manual för att skapa och skicka in ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Var noga med att ni väljer rätt formulär när ni påbörjar en ny ansökan.
Handläggningstiden för en ansökan är upp till 14 dagar, var därför ute i god tid för er satsning. Var uppmärksam på att ansökan kan hanteras med förbehåll och/eller behöva kompletteras. Ta gärna höjd för detta i er tidsplanering.

Förutsättningar för beviljade medel

För att föreningen ska kunna få sin ansökan beviljad krävs följande

 • Föreningens är medlem inom Svenska Bilsportförbundet.
 • Föreningens tidigare ansökningar är återrapporterade och godkända samt att eventuella tidigare medel där föreningen blivit återbetalningsskyldiga är återbetalda.
 • Föreningen bedriver redan barn- och ungdomsverksamhet (eller har för avsikt med satsningen att starta upp sådan).
 • Satsningen planeras, söks och utförs under kalenderåret 2022–2023.
 • Medel för satsningen måste sökas innan den utförs. Alltså, pengar kan inte beviljas för redan genomförda projekt och satsningar.
 • Satsningen och föreningen följer Svensk Bilsports och Svensk Idrotts värdegrund, policys samt Riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott.

Återrapportering av projekt

När en satsning är genomfört ska en återrapport skickas in till förbundet. Detta är ett obligatoriskt steg.
Om återrapporten inte inkommer i tid riskerar klubben att bli återbetalningsskyldiga på delar av, eller hela det beviljade beloppet.

Rapporten ska återge hur projektet gick och om förväntningarna uppfylldes.
Rapporten ska kompletteras med en detaljerad ekonomisk redovisning för projektet och hur bidragspengarna användes, kvitton bifogas gärna som PDF-filer.

Återrapporten skickas in via IdrottOnline. Gör gärna detta så snart som möjligt efter att er satsning är slut.

Frågor och ytterligare information

Har du frågor om detta projektstöd eller behöver stöd för att utforma en ansökan är du välkommen att kontakta:

Ellinor Aspeqvist
ellinor.aspeqvist@sbf.se, 08-626 33 51

Sidan uppdaterades den 08 maj 2023