Huvudsponsorer till Svensk Bilsport

Licenser

  • Varje deltagare i tävling, träning och uppvisning ska inneha giltig tävlingslicens.
  • Kvitto på betalning av licens gäller inte som licens.
  • Samtliga nedanstående licenser innefattar tävlingslicensförsäkring, gäller även Prova Bilsportlicenser.
  • För att erhålla en tävlingslicens krävs medlemskap i en SBF-ansluten förening, gäller även Prova Bilsportlicenser.
  • Vid medlemskap i flera föreningar kan tävlingslicens, oavsett om licensen omfattar flera sportgrenar, utfärdas endast för en förening. Licensen avgör därmed för vilken förening licensinnehavaren tävlar.
  • Licens till tävlande under 18 år utfärdas efter skriftligt medgivande av förälder/förmyndare som samtidigt godkänner följande text:

”Jag godkänner, i egenskap av vårdnadshavare/förmyndare för sökanden, att licens får utfärdas och att det samtidigt medför ett medgivande för tävlande inom den klass som licensen avser. I det fall det finns delad vårdnad intygar jag att den andre vårdnadshavaren gett sitt samtycke. Jag har kunskap om reglerna för tävlingsverksamheten och det ansvar det innebär”.

Funktionshindrade

Licens till funktionshindrad med annan restriktion än glasögonrestriktion införd i körkort utfärdas efter beslut i respektive utskott. Samråd med förbundsläkare ska ske. På licensen ska det, med texten "Funktionshinder" framgå att den är utfärdad till en person med funktionshinder. Vid Internationell licens anges texten: "Disabilities". För Internationell licens kan det även krävas godkännande från Internationellt förbund innan den kan utfärdas av SBF.

Utländsk medborgare

Licens till utländsk medborgare, utfärdas av SBF om följande kriterier är uppfyllda:

  • vederbörandes hemlands ASN inom EU eller av FIA likställt lands ASN, se lista nedan, godkänt att SBF utfärdar licensen.
  • vederbörande återlämnar för året eventuellt utfärdad licens till sitt hemlands ASN.

Byte till annat lands licens kan endast ske en gång per år.
Det är inte tillåtet att inneha giltig licens utfärdad av fler än ett ASN.
Mer detaljerade regler för tävlingslicenser finns i respektive sportgrensregler.

Sidan uppdaterades den 19 januari 2023