SBF - Miljöarbete kontra att preparera banor

I Sverige så pågår det inom track allt för ofta att man "preppar" en bana inför race. Dvs, man häller ut en blandning av sågkedjeolja och E85 (Bensin85%). Detta gör man för att förarna direkt när de kommer skall ha ett mycket högt grepp. I Europa används enbart sockervatten alternativt coca-cola.
Detta är väldigt dåligt ur flera aspekter:

 1. Det är olagligt gentemot miljöbalken.
 2. Mycket skadligt mot miljön.
 3. Skulle detta komma fram i ljuset via en anmälan så kommer garanterat miljötillstånd för SBF behöva omprövas och aktuell bana bli föremål för utredning både av Polis och Kommun inklusive Länsstyrelse
 4. Förarna lär sig inte att anpassa sina bilar efter de faktiskt rådande förhållandena.
 5. Banorna förlorar sin förmåga att dränera regnvatten då oljan ligger som ett hinder.
 6. Vid regn så blir banan okörbart hal och regndäckens funktion försvinner helt och hållet.

De som ställs som ansvariga i respektive förening är verksamhetsansavig, dvs Ordförande/Kassör samt den som står som miljöchef/miljöansvarig. Vid en anmälan är Polisen skyldig att utreda och rapportera eventuella brott till Länsstyrelser.

Enligt SBF miljöpolicy LÄNK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. :

• Svensk Bilsport ska minimera och förebygga negativ miljöpåverkan samt förebygga förorening av miljön, bland annat genom att verksamheten uppfyller lagar och andra krav.

• Svensk Bilsport ska genom utbildning öka kännedomen om miljöfrågor hos klubbar, förare, ledare, arrangörer och andra som bidrar till verksamhetens genomförande.

Enligt vår HEMSIDA Öppnas i nytt fönster. skall även följande uppfyllas:

Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att

 • vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
 • använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
 • anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
 • alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
 • handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
 • efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats
 • förebygga miljöolyckor


Vi kan således inte tillåta klubbar att i smyg, på kvällar och nätter inför en tävling tillåtas fortsätta med denna så kallade "Preppning".
Vi måste ta lärdom av de föreningar som jobbat vidare i frågan. Tex MK Eskil som byggt en vagn för spridande av sockervatten.

Fakta om miljöbrott

Polisen och Åklagarmyndigheten i Sverige hanterar ungefär 4 000 miljöbrott varje år.

Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att göra en polisanmälan så fort de misstänker att ett miljöbrott har begåtts. Miljöbrottsutredningar bygger oftast på ett nära samarbete med tillsynsmyndigheter, till exempel kommunernas miljökontor och Länsstyrelsen. Ett vanligt förekommande miljöbrott är att någon dumpar eller släpper ut farliga ämnen i naturen på ett sätt som strider mot miljöbalken. Dumpning sker i syfte att slippa betala de avgifter det kostar att göra sig av med avfallet på ett riktigt sätt. Ett annat exempel är att någon driver en miljöfarlig verksamhet utan att ha de tillstånd som krävs. Miljöbrott begås båda uppsåtligt med avsikt att tjäna pengar, men även genom okunskap om de regler som gäller.

Straff för brott mot miljöbalken

Straffet för den som döms för brott mot miljöbalken är böter eller fängelse i högst sex år. Har brottet begåtts inom näringsverksamhet kan företaget åläggas att betala en företagsbot. Företagsböter kan uppgå till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor. Vid mindre allvarliga överträdelser kan tillsynsmyndigheterna utfärda en miljösanktionsavgift. Kommunen har vanligtvis ansvar för saneringen vid miljöbrott. Den som har orsakat en miljöskada är skyldig att betala för saneringen.

Vem kan anmäla miljöbrott?

Från den 1 januari 2023 gäller en förändring i miljöbalkens 26 kapitel 2 §. Tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts

Vem är ansvarig för miljöbrott?

Miljöbrott och delegation

Ansvarig för miljöbrott är den person som har en maktposition och möjlighet att påverka företagets drift. Begås ett miljöbrott har den personen misslyckats med att förhindra att företaget begår miljöbrott, och får därför bära ansvaret.

Nedan följer viktiga länkar:

POLISENS INFORMATIONSSIDA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MILJÖBALKEN SVERIGES RIKSDAG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MILJÖBROTT WIKIPEDIA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 18 juni 2023