Svensk Bilsport

Pågående ärenden och myndighetsärenden

Nedan presenteras status i de sex ärenden som figurerar som mest i bilsporten.

Volvo 240 Appendix K
Coronastöd
Svenska Rallyt AB
Folkrace App
Transportstyrelsen
Anmälan till Konkurrensverket

Ärendet Volvo 240 Appendix K
Ärendet kring Appendix K har hanterats av Förbundsordförande Roger Engström tillsammans med Förbundsstyrelse. De har beslutat gången för ärendet utifrån ett brev som inkom till SBF:s styrelse med ett önskemål att frågan skulle hanteras genom juridiska nämnden.
Så skedde. Efter det behöver det beslutet säkerställas med ägaren av det internationella reglementet, FIA.
Ärendet är nu i slutfasen där vi inväntar FIA:s protokoll. När väl allt är klart kommer hela processen redovisas med dokumentation från början till gällande beslut.
Svar från Riksidrottsnämnden på anmälan om förbundsbestraffning av ledamöterna i Svenska Bilsportförbundets styrelse. I den görs det gällande att anmälda parter gjort sig skyldiga till vilseledande av enskilda idrottsutövare, föreningar och andra organ inom Svenska Bilsportförbundet i strid med RF:s stadgar. Svaret finns att läsa här. Pdf, 5.3 MB.

Svar från FIA gällande ärende Volvo 240 Appendix K.
Efter utredning fastslår HTWG att det endast är den/de bakaxel/axlar som finns i Homologeringshandlingen får användas. I fallet med 5626 anser HTWG det helt klarlagt att det är den variant som kallas 1030 är den som finns i handlingen och avslår därför förfrågan om en alternativ axel.
Dokumentation Svensk Bilsport Pdf, 106.5 kB..
Svar från FIA:s Historic Technical Workin Group. Pdf, 207.6 kB.

Coronastöd
Alla bidrag har hanterats korrekt vilket också återkommande stämts av med Riksidrottsförbundet. Både på distrikts- och förbundsmöte har det rapporterats om hur bidragen fungerar och har fungerat sedan Pandemin startade.
En medlem har kontaktat Riksidrottsförbundet i syfte att få våra erhållna bidrag att framstå som något slags bidragsfusk.
Han har fått svar, som även delgivits styrelsen, av Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh att Svenska Bilsportförbundet har hanterat coronastödsfördelningen till bolagen korrekt. Svaret finns att läsa här Pdf, 96.5 kB..
Det stämmer inte att det ligger hos regeringen för granskning.

Ärenden Svenska Rallyt AB
Både Förbundets ekonomiska redovisning och bolaget Svenska Rallyt AB och Rally Sweden AB hanteras av auktoriserade revisorer.
Rally Sweden AB och Svenska Rallyt AB redovisar en bättre prognos en den som tidigare presenterats som bygger på ett 18 månaders resultat.
Redovisning sker i handlingarna till förbundsmötet, finns att tillgå här, https://www.sbf.se/forbundet/organisationen/forbundsmote Länk till annan webbplats.

Ärendet Folkrace App
Det har till Förbundsstyrelsen inkommit en skrivelse med frågeställningar från Mellan-Norrland Bilsportförbund från samtliga klubbar i Mellan-Norrlands distrikt genom deras representanter. Där ställer de frågor kring hur styrelsen för hela SBF hanterar sin sportgren Folkrace och bakomvarande beslut och status kring Folkraceappen.

Skrivelsen är skickad och ställd till Förbundsstyrelsen men har samtidigt publicerats offentligt på sociala medier och skickats till distriktsförbunden. Hela skrivelsen kan ses här, https://www.facebook.com/photo?fbid=923533523111680&set=pcb.923533573111675&locale=sv_SE Länk till annan webbplats.

Svar från Förbundsstyrelsen har skickats till Mellan-Norrlands distrikt samt övriga distrikt och intressenter vid ett och samma tillfälle.
Svar på skrivelsen finns att läsa här. Pdf, 152.5 kB.


Ärendet Transportstyrelsen
Svenska Bilsportförbundet hindrar ingen att tävla utanför SBF. Det finns flera exempel på arrangörer som anordnar tävlingar utanför SBF.

Angående det förespeglade kravet på rallylicens utfärdad av SBF för att få köra rallybil på väg, så finns inte det kravet i SBF:s regelverk.

Gällande rallytävlingar ligger beslutet hos Transportstyrelsen (TS) som idag pekar mot SBF och FIA:s regelverk för tävlingsrallybilar. Redan (2009) 2010 påbörjade Transportstyrelsen arbetet för de nya direktiven för hur fordon skulle homologeras för rallyverksamhet. Detta togs sen i bruk under 2012. Hela förloppet finns att ta del av här Länk till annan webbplats..

Anledningen till att TS för rallyverksamhet idag och historiskt pekar mot SBF och FIA är för att de är trygga med de regelverk som finns framtagna från de båda förbunden.

Det som TS tagit fram nu och som ligger som remiss är ett förslag där de vill peka mot organisationer som uppfyller minimikraven från TS.

I förslaget ska rallybilarna utifrån satta minimikrav besiktas av besiktningsorgan.

Hur andra arrangörer väljer att genomföra sina tävlingar och vilka regler som sätts för fordon och säkerhet hos dessa för att följa minimikraven är inget som berör SBF.

För SBF är säkerheten en viktig fråga och vi kommer fortsätta följa utvecklingen och arbeta för en säker bilsport. Vi vill att både arrangörer, publik och utövare ska känna sig trygga med den säkerhet som finns för SBF:s tävlingar.

Svenska Bilsportförbundets remissvar till Transportstyrelsen för Föreskrifter om tävlingsbilar på väg. Pdf, 410.1 kB.

Ärendet Anmälan till Konkurrensverket
En 86 sidor lång inlaga är inskickad till Konkurrensverket av företrädare för Nationellt Rally 24 AB som driver Swedrally, där det av hemsidan (http://www.swedrally.se/ Länk till annan webbplats.) framgår att två av Svenska Bilsportförbundets förtroendevalda distriktsordförande ingår.

Säkerheten inom bilsporten har de senaste årtiondena tagit stora kliv framåt, både för förare, fordon och säkerhet runt tävlingsbanor. Säkerheten är en fråga som både SBF och det internationella förbundet FIA arbetar hårt med.

Det är upp till tillverkaren att leva upp till FIA:s standarder som finns att läsa om på FIA:s hemsida (FIA HOMOLOGATION REGULATIONS FOR SAFETY EQUIPMENT Länk till annan webbplats.).

Som ett av medlemsförbunden i FIA har vi många fördelar av FIA och deras säkerhetsarbete som vi kan använda oss av. De har redan tagit fram anpassad standard kopplad till olika sportgrenar. FIA är även världsledande i utveckling för säkerheten och har genom deras ständiga arbete med exempelvis personlig säkerhet och burkonstruktion räddat många liv. För SBF handlar det även om att lätt kunna känna igen en norm/standard i verksamheten.
En arrangör har ett stort ansvar och kan ganska enkelt idag finna information om specifik standard/norm via SBF till skillnad om vi hade många olika aktörer.

Gällande det inskickade ärendet är det nu en fråga för Konkurrensverket.

Svar från Konkurrensverket
Konkurrensverket har nu svarat med beslut den 25 april att Konkurrensverket inte kommer att utreda saken ytterligare. Fullständigt svar från Konkurrensverket hittas här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 24 maj 2024