Inkluderande Bilsport

Inkluderande Bilsport handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Svenska bilsportförbundet står bakom Riksidrottsförbundet, regeringens och riksdagens övergripande mål om
allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund.
Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik
idrottsutveckling. Just nu utgör En inkluderande idrott för alla en av fem utvecklingsresor i idrottsrörelsens
pågående arbete inom ramen för Strategi 2025. Länk till annan webbplats.
För att bli mer inkluderande behöver vi förstå vad normer är och gör.

En normmedveten idrott innebär att
• vi är medvetna om vilka normer som påverkar oss och kan förhålla oss till dem
• vi lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar för utövare och ledare
• vi arbetar aktivt för ledarskap, resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och
ojämställdhet – ett arbete där ansvaret för förändring framför allt ligger på dem som har makt och är
mest självklara i sammanhanget.

Utgångspunkter för inkluderande Bilsport
Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund
Den omfattar de fyra grundpelarna:
1. Glädje och gemenskap
2. Demokrati och delaktighet
3. Allas rätt att vara med
4. Rent spel

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill. Länk till annan webbplats.

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder
• Kön
• Könsidentitet och könsuttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på webbplatsen inkluderandeidrott.se. Länk till annan webbplats.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor,
oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Barnkonventionen slår fast att barn inte är små vuxna och att de får extra skydd i barnkonventionen
som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har
samma rättigheter.
Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med
den 1 januari 2020 blir barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om Barn- och ungdomsidrott Länk till annan webbplats.

Läs mer om mänskliga rättigheter och barnkonventionen på webbplatsen inkluderandeidrott.se Länk till annan webbplats..

Trygg Bilsport
En trygg bilsport är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där
alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
På sidan om trygg idrott Länk till annan webbplats. har vi samlat information om våra stödfunktioner idrottsombudsman och
visselblåsartjänst, kontaktuppgifter till Bris stödlinje och stödmaterial till föreningar för trygg idrott.

Jämställdhet
Jämställdhet är en av grenarna under samlingsnamnet inkluderande idrott. Du kan läsa mer om vårt
arbete med jämställdhet här.

Mer om: Inkludering Integration Jämställdhet Strategi 2025 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 30 januari 2023