Svensk Bilsport

Tävlingslicens

Licensnivåer

 • Licenser indelas i tre typer, Debutant-, Nationell- och Internationell licens. Förare under 18 år får tillägget Junior.
 • Utskottet utfärdar bestämmelser för licenser inom respektive sportgren.

Juniorlicensers giltighet

 • Åldersgränsen för att tävla i juniorklass varierar i de olika sportgrenarna.
 • Det är tillåtet att lösa en juniorlicens under det kalenderår föraren uppnår den angivna undre åldersgränsen.
 • Juniorlicensen gäller under hela det kalenderår föraren uppnår den angivna övre åldersgränsen.

Allmänt

 • Varje deltagare i tävling, träning och uppvisning ska inneha giltig tävlingslicens.
 • Licensen gäller från 1 januari till 31 december.
 • Kvitto på betalning av licens gäller inte som licens.
 • Samtliga nedanstående licenser innefattar tävlingslicensförsäkring, gäller även Prova Bilsportlicenser.
 • För att erhålla en tävlingslicens krävs medlemskap i en SBF-ansluten förening. Det gäller även Prova Bilsportlicenser men där erhåller man ett tillfälligt medlemsskap hos arrangerande förening.
 • Vid medlemskap i flera föreningar kan tävlingslicens, oavsett om licensen omfattar flera sportgrenar, utfärdas endast för en förening. Licensen avgör därmed för vilken förening licensinnehavaren tävlar.
 • Licens till tävlande under 18 år utfärdas efter skriftligt medgivande av förälder/förmyndare som samtidigt godkänner följande text:

”Jag godkänner, i egenskap av vårdnadshavare/förmyndare för sökanden, att licens får utfärdas och att det samtidigt medför ett medgivande för tävlande inom den klass som licensen avser. I det fall det finns delad vårdnad intygar jag att den andre vårdnadshavaren gett sitt samtycke. Jag har kunskap om reglerna för tävlingsverksamheten och det ansvar det innebär”.

Funktionshindrade

 • Licens till funktionshindrad med annan restriktion än glasögonrestriktion införd i körkort utfärdas efter beslut i respektive utskott. Samråd med förbundsläkare ska ske.
 • På licensen ska det, med texten ”Funktionshinder” framgå att den är utfärdad till en person med funktionshinder.
 • Vid Internationell licens anges texten: ”Disabilities”.. För Internationell licens kan det även krävas godkännande från Internationellt förbund innan den kan utfärdas av SBF.

Utländsk medborgare

Licens till utländsk medborgare, utfärdas av SBF om följande kriterier är uppfyllda:

 • Vederbörandes hemlands ASN (Bilsportförbund) inom EU eller av FIA likställt lands ASN, se lista nedan, godkänt att SBF utfärdar licensen.
 • Vederbörande återlämnar för året eventuellt utfärdad licens till sitt hemlands ASN.
 • Byte till annat lands licens kan endast ske en gång per år.
 • Det är inte tillåtet att inneha giltig licens utfärdad av fler än ett ASN.
 • Mer detaljerade regler för tävlingslicenser finns i respektive sportgrensregler.

EU-länder samt de länder som av FIA jämställs med EU-länder

Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Avgifter

Aktuella licensavgifter Öppnas i nytt fönster.

 • Om utökning, föreningsbyte eller uppklassning sker innan licensavgift för innevarande år är betald tillkommer ingen extra avgift.
 • Licensavgift för junior gäller t.o.m. kalenderår föraren fyller 18 år vilket även innebär att inga extra avgifter tas ut för ev. utökning, uppklassning, dubblett eller föreningsbyte.

Licensutbildning

 • Genomförs med godkända utbildare.
 • Godkända utbildare utses av varje SDF (distrikt) eller sportgrensutskott.
 • Utskottet bestämmer utbildningens omfattning och innehåll.
 • Vid utbildning för tävlingslicens ska varje deltagare erhålla regler för den aktuella sportgrenen av utbildningsanordnaren.
 • Ansökan om tävlingslicens ska göras på ansökningsblankett från förarutbildningen
 • Efter godkänd tävling/praktiskt körprov, ska arrangören datera och signera ansökningsblanketten.
 • Se även sportgrensregler för ev. avvikelser från ovanstående.

Utbildningsverktyg

Sidan uppdaterades den 25 januari 2024